Transmission 2.1 I UV-printed Plexiglass I 35 x 35 x 1 cm I 2017 I Unikat